Installer Bolt CMS på Centos 7

I denne vejledning vil vi vise dig, hvordan du installerer Bolt CMS på en CentOS 7 VPS med MariaDB, PHP 7 og Nginx som webserver. Bolt CMS er et letvægts open source Content Management Tool, skrevet i PHP, og det er bygget på Silex-rammerne. Denne vejledning skal fungere på andre Linux VPS systemer, men blev testet og skrevet for en 7 CentOS.

1. Log ind på din VPS via SSH

ssh [email protected]_IP

Opdater systemet

yum update

2. Installer MariaDB 10.2

Centos 7 leveres med MariaDB 5.5 og i denne vejledning bruger vi den nyeste version af MariaDB, version 10.2. For at installere pakken fra det officielle MariaDB-depot, skal du åbne din valgte editor og oprette følgende fil:

nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Når repo er tilføjet, kan du installere MariaDB-pakkerne med følgende kommando:

yum install MariaDB-server MariaDB-client

Når installationen er færdig, skal du starte MariaDB-databaseserveren og aktivere den til at starte ved opstartstidspunktet:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Kør følgende kommando for at sikre din installation:

mysql_secure_installation

Dernæst skal vi oprette en database til vores Bolt CMS installation.

mysql -uroot -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bolt;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bolt.* TO 'bolt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_bolt_password';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> q

3. Installer Nginx, PHP og Composer

Nginx er ikke tilgængelig i de officielle CentOS-lagre, så vi skal først tilføje EPEL-depotet og derefter installere pakken:

yum install epel-release
yum install nginx

Samme som med mariaDB-tjenesten, start nginx-serveren og aktiver den til at starte ved opstartstidspunktet:

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

CentOS 7 leveres med PHP version 5.4 og Bolt CMS requres PHP 5.5.9 eller højere. Vi installerer PHP 7.0 ved hjælp af Webtatic repository. For at aktivere Webtatic-depotet, skal du køre følgende kommando:

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Installer PHP 7.0 og alle nødvendige udvidelser:

yum install php70w-cli php70w-intl php70w-gd php70w-fileinfo php70w-mcrypt php70w-mbstring php70w-common php70w-fpm php70w-xml php70w-opcache php70w-pdo php70w-posix php70w-mysqlnd

Som standard vil PHP-FPM køre som Apache-brugeren. Da vi bruger Nginx, skal vi ændre brugeren fra apache til nginx. For at gøre ændringen kan vi bruge komm-kommandoen som følger:

sed -i 's/apache/nginx/g' /etc/php-fpm.d/www.conf

Endelig genstart php-fpm-tjenesten og aktiver den til at starte ved opstartstidspunktet:

systemctl restart php-fpm
systemctl enable php-fpm

Komponist er en dependence manager for PHP, som du kan installere pakker med. Komponist vil trække alle de nødvendige biblioteker og afhængigheder i brug for dit projekt.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

4. Installer Bolt CMS

Vi installerer Bolt CMS ved hjælp af kommandoen "komponent create-project":

composer create-project bolt/composer-install:^3.3 /var/www/MYBOLTAPP --prefer-dist

Installatøren vil spørge dig om du vil bruge Bolts standard mappestruktur. Vælg "ja" og fortsæt med installationen.

Do you want to use Bolt's standard folder structure? (yes/no) [yes]:
 > yes

Som standard er Bolt konfigureret til at bruge en SQLite-database, da vi skal bruge en MySQL-database, skal vi ændre indstillingerne i app/config/config.yml fil og indtast detaljerne i den database, vi oprettede tidligere:

nano /var/www/MYBOLTAPP/app/config/config.yml 

# database:
#  driver: sqlite
#  databasename: bolt

database:
  driver: mysql
  username: bolt
  password: your_bolt_password
  databasename: bolt

Indstil det korrekte ejerskab og tilladelser med følgende kommandoer:

chown -R nginx: /var/www/MYBOLTAPP
find /var/www/MYBOLTAPP -type d -exec chmod 755 {} ;
find /var/www/MYBOLTAPP -type f -exec chmod 644 {} ;

5. Konfigurer Nginx

Opret en ny Nginx-serverblok:

nano /etc/nginx/conf.d/MYBOLTAPP.conf

server {
  listen 80;
  server_name MYBOLTAPP;

  root /var/www/MYBOLTAPP/public;
  index index.php;

  access_log /var/log/nginx/MYBOLTAPP.access.log;
  error_log  /var/log/nginx/MYBOLTAPP.error.log;

  location / {
    try_files           $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location = /bolt {
    try_files           $uri /index.php?$query_string;
  }

  location ^~ /bolt/ {
    try_files           $uri /index.php?$query_string;
  }
  
  location ^~ /thumbs {
    try_files           $uri /index.php; #?$query_string;
  
    access_log          off;
    log_not_found         off;
    expires            max;
    add_header          Pragma public;
    add_header          Cache-Control "public, mustrevalidate, proxy-revalidate";
    add_header          X-Koala-Status sleeping;
  }
  
  location ~* ^.+.(?:atom|bmp|bz2|css|doc|eot|exe|gif|gz|ico|jpe?g|jpeg|jpg|js|map|mid|midi|mp4|ogg|ogv|otf|png|ppt|rar|rtf|svg|svgz|tar|tgz|ttf|wav|woff|xls|zip)$ {
    access_log          off;
    log_not_found         off;
    expires            max;
    add_header          Pragma public;
    add_header          Cache-Control "public, mustrevalidate, proxy-revalidate";
    add_header          X-Koala-Status eating;
  }
  
  
  location = /(?:favicon.ico|robots.txt) {
    log_not_found         off;
    access_log          off;
  }
  
  location ~ /index.php/(.*) {
    rewrite ^/index.php/(.*) /$1 permanent;
  }

  location ~ /. {
    deny             all;
  }
  
  location ~ /.(htaccess|htpasswd)$ {
    deny             all;
  }
  
  location ~ /.(?:db)$ {
    deny             all;
  }
  
  location ~* /(.*).(?:markdown|md|twig|yaml|yml)$ {
    deny             all;
  }

  location ~ [^/].php(/|$) {
    try_files           /index.php =404;
  
    fastcgi_split_path_info    ^(.+?.php)(/.*)$;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param HTTP_PROXY   "";
    fastcgi_param HTTPS      $https if_not_empty;
    fastcgi_pass         127.0.0.1:9000;
    include            fastcgi_params;
  }

}

Test Nginx-konfigurationen og genstart nginx:

nginx -t
service nginx restart

6. Opret din Bolt CMS admin bruger

Når installationen er færdig, skal du gå til http: // MYBOLTAPP og registrere din første bruger. Administrativ adgang gives automatisk til den første registrerede bruger.

Det er det. Du har med succes installeret Bolt CMS på din CentOS 7 VPS. For mere information om, hvordan du styrer din Bolt CMS installation, se venligst den officielle Bolt CMS dokumentation.

Selvfølgelig behøver du ikke installere Bolt CMS på Centos 7, hvis du bruger en af ​​vores CentOS Powered Linux VPS Hosting tjenester, i så fald kan du blot bede vores ekspert Linux admins at installere Bolt CMS på Centos 7 for dig. De er tilgængelige 24 × 7 og vil tage sig af din anmodning straks.

Kilde

Spred kærligheden

Giv en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *