Installeer OpenCart 2 op een Ubuntu 14.04 VPS met Nginx en PHP-FPM

install-opencart-2-on-an-ubuntu-14-04-vps-met-nginx-and-php-fpmIn deze tutorial zullen we uitleggen hoe te installeren OpenCart 2 op een Ubuntu 14.04 VPS met MariaDB, PHP-FPM en Nginx. OpenCart is een open source, feature-rich, eenvoudig te gebruiken en zoekmachine-vriendelijke op PHP gebaseerde e-commerce oplossing. Deze handleiding zou moeten werken op een ander Linux VPS systemen ook maar is getest en geschreven voor Ubuntu 14.04 VPS.

Meld je via SSH aan bij je VPS

ssh [Email protected]

Werk het systeem bij en installeer de benodigde pakketten

[Email protected]: ~ # sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
[Email protected]: ~ # sudo apt-get install python-software-properties software-properties-common git curl openssl vim

MariaDB 10.0 installeren

[Email protected]: ~ # sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 0xcbcb082a1bb943db
[Email protected]: ~ # sudo add-apt-repository 'deb http://mirror.pw/mariadb/repo/10.0/ubuntu trusty main'
[Email protected]: ~ # sudo apt-get install mariadb-server

Wanneer de installatie is voltooid, voert u de volgende opdracht uit om uw installatie te beveiligen:

mysql_secure_installation

Vervolgens moeten we een database maken voor onze OpenCart-installatie.

mysql -uroot -p MariaDB [(geen)]> CREATE DATABASE opencart; MariaDB [(geen)]> TOESTAAN ALLE VOORRECHTEN OP DE OPENBAAR. * NAAR 'opencartuser' @ 'localhost' IDENTIFICEED DOOR 'opencartuser_passwd'; MariaDB [(geen)]> VOORDRIEPANDEN VOOR FLU'S; MariaDB [(geen)]> q

Download en pak OpenCart 2 uit

Maak een hoofdmap voor uw website en pak het OpenCart 2 zipbestand uit

[Email protected]: ~ # mkdir -p ~ / your_shop.com
[Email protected]: ~ # cd ~ / your_shop.com
[Email protected]: ~ # wget https://github.com/opencart/opencart/archive/2.0.1.1.zip
[Email protected]: ~ unzip 2.0.1.1.zip
[Email protected]: ~ # mv opencart-2.0.1.1 / upload / *.
[Email protected]: ~ # rm -rf opencart-2.0.1.1 2.0.1.1.zip

Installeer en configureer PHP en Nginx

Het installeren van PHP en Nginx is vrij eenvoudig, voer gewoon de volgende opdracht uit:

[Email protected]: ~ # sudo apt-get install nginx php5-fpm php5-cli php5-mcrypt php5-gd php5-mysqlnd php5-curl
[Email protected]: ~ # sudo php5enmod mcrypt

Maak een nieuwe PHP-FPM pool voor uw gebruiker:

[Email protected]: ~ # sudo vim /etc/php5/fpm/pool.d/your_user.conf
[your_user] user = your_user group = your_user listen = /var/run/php5-fpm-your_user.sock listen.owner = your_user listen.group = your_user listen.mode = 0666 pm = ondemand pm.max_children = 5 pm.process_idle_timeout = 10s; pm.max_requests = 200 chdir = / 

Vergeet niet uw gebruikersnaam met uw gebruikersnaam te wijzigen.
Start PHP-FPM opnieuw

[Email protected]: ~ # sudo service php5-fpm opnieuw opstarten

Genereer een SSL-certificaat:

[Email protected]: ~ # sudo mkdir -p / etc / nginx / ssl
[Email protected]: ~ # cd / etc / nginx / ssl
[Email protected]: ~ # sudo openssl genrsa -des3 -passout pass: x-out opencart.pass.key 2048
[Email protected]: ~ # sudo openssl rsa -passpass: x -in opencart.pass.key -out opencart.key
[Email protected]: ~ # sudo rm opencart.pass.key
[Email protected]: ~ # sudo openssl req -new -key opencart.key -out opencart.csr
[Email protected]: ~ # sudo openssl x509 -req -days 365 -in opencart.csr -signkey opencart.key -out opencart.crt

Maak vervolgens een nieuw Nginx-serverblok aan:

[Email protected]: ~ # sudo vim /etc/nginx/sites-available/your_shop.com
server {
  listen   80;
  server_name www.your_shop.com;

  add_header Strict-Transport-Security max-age=2592000;
  return 301 http://your_shop.com$request_uri;
}

server {
  listen   80;
  server_name your_shop.com;

  root /home/your_user/your_shop.com;

  index index.html index.htm index.php;

  charset utf-8;

  access_log /var/log/nginx/your_shop.com.access.log;
  error_log  /var/log/nginx/your_shop.com.error.log;

  rewrite /admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;

  location / {
     try_files $uri @opencart;
  }

  location @opencart {
    rewrite ^/(.+)$ /index.php?_route_=$1 last;
  }


  location /admin {
    index index.php;
  }

  rewrite ^/sitemap.xml$ /index.php?route=feed/google_sitemap last;
  rewrite ^/googlebase.xml$ /index.php?route=feed/google_base last;
  rewrite ^/download/(.*) /index.php?route=error/not_found last;

  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

  sendfile off;

  location ~ .php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm-your_user.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_intercept_errors off;
    fastcgi_buffer_size 16k;
    fastcgi_buffers 4 16k;
  }

  location ~ /.ht {
    deny all;
  }
}


server {
  listen 443 ssl spdy;
  server_name www.your_shop.com;

  ssl on;
  ssl_certificate   /etc/nginx/ssl/opencart.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/opencart.key;

  return 301 https://your_shop.com$request_uri;
}

server {
  listen   443 ssl spdy;
  server_name your_shop.com;

  ssl on;
  ssl_certificate   /etc/nginx/ssl/opencart.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/opencart.key;
  ssl_session_timeout 5m;

  ssl_ciphers        'AES128+EECDH:AES128+EDH:!aNULL';
  ssl_protocols       TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;

  root /home/your_user/your_shop.com;

  index index.html index.htm index.php;

  charset utf-8;

  access_log /var/log/nginx/your_shop.com.ssl.access.log;
  error_log  /var/log/nginx/your_shop.com.ssl.error.log;

  rewrite /admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;

  location / {
     try_files $uri @opencart;
  }

  location @opencart {
    rewrite ^/(.+)$ /index.php?_route_=$1 last;
  }


  location /admin {
    index index.php;
  }

  rewrite ^/sitemap.xml$ /index.php?route=feed/google_sitemap last;
  rewrite ^/googlebase.xml$ /index.php?route=feed/google_base last;
  rewrite ^/download/(.*) /index.php?route=error/not_found last;

  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

  sendfile off;

  location ~ .php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm-your_user.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_intercept_errors off;
    fastcgi_buffer_size 16k;
    fastcgi_buffers 4 16k;
  }

  location ~ /.ht {
    deny all;
  }
}

Vergeet niet uw gebruikersnaam met uw gebruikersnaam te wijzigen.

Activeer het serverblok door een symbolische link te maken en start Nginx opnieuw:

[Email protected]: ~ # sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/your_shop.com /etc/nginx/sites-enabled/yew_shop.com
[Email protected]: ~ # sudo /etc/init.d/nginx restart

Installeer OpenCart 2

Maak lege configuratiebestanden:

[Email protected]: ~ # cd ~ / your_shop.com
[Email protected]: ~ # touch {admin,.} / config.php

Open uw browser, typ het adres en volg de installatiewizard. Tijdens het installatieproces wordt u gevraagd om de MySQL-database, gebruikersnaam en wachtwoord (voer de mysql-database, gebruikersnaam en wachtwoord in die je in de vorige stap hebt gemaakt) .

Schakel SSL in

Nadat de installatie is voltooid om SSL in te schakelen, meldt u zich aan bij het beheerdersdashboard en gaat u naar Systeem -> Instellingen -> tabblad Server en selecteer SSL gebruiken en klik op opslaan. U moet ook de volgende wijziging aanbrengen in het bestand config.php.

[Email protected]: ~ # vim ~ / your_shop.com / config.php

Verandering define ('HTTPS_SERVER', 'http://your_shop.com/');
naar define ('HTTPS_SERVER', 'https://your_shop.com/');

Dat is het. U hebt OpenCart 2 met succes geïnstalleerd op uw Ubuntu VPS. Voor meer informatie over OpenCart 2, raadpleeg de OpenCart website.

Verwant bericht

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.