இணைப்பு: தன்னிரப்பிப்

லாஸ்ட்பாஸ் கடவுச்சொல் நிர்வாகிக்கு ஆறு இலவச மாற்றுகள்

இலவசம் எப்போதுமே நன்றாக இருக்கும், மேலும் இலவச பயன்பாடு இனி இலவசமாக இல்லாதபோது (அல்லது இலவச பதிப்பு மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டால் அது கிட்டத்தட்ட பயனற்றது), பின்னர் நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டுமா அல்லது தொடர வேண்டுமா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இது எவர்னோட் குறிப்பு மேலாளருடன் கிட்டத்தட்ட ஐந்து…