அமைப்புமுறை நிர்வாகத்தில்

Perform Full Backup to Backup Website in CPanel

For those who have his own blog or website hosted on CPanel Hosting, you might want to learn how to backup your website in CPanel. By default CPanel provide few easy way to backup your website. But today i’m going to cover how to perform full backup to backup your website in CPanel hosting.

To perform full backup in CPanel Hosting, just follow the steps below:-

  1. Login into your CPanel with the username and password
  2. Click on Backupcpanel backup, backup website cpanel, cpanel hosting backup
  3. Click on Generate / Download a Full Backup
  4. Select Home Directory in Backup Destination and enter your email address. others just leave blank and click Generate Backup
  5. Done! You just perform a full backup in CPanel. You will received a notification email once the backup is done.
  6. Once the backup is ready, you can FTP into your Account to download the backup file. CPanel locate your backup file in your root directory (/home/username/) and CPanel backup filename normally look like this:-
    backup-mm.dd.yyyy_hh-mm-ss_username.tar.gz

You also can FTP your full backup file to your another FTP server (if you have more than 1 server). Just enter the Remote Server (FTP / SCP) which is the IP or domain name, Remote User (FTP / SCP) and Remote Password (FTP / SCP) in the Generate Backup page before you hit Generate backup button, your Backup File will be transfer to the remote server.

விளம்பரங்கள்

கருத்து சேர்

கருத்துரை இங்கே கிளிக் செய்யவும்

இந்தத் தளத்தில் ஸ்பேம் குறைக்க அதே Akismet பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்தை தரவு பதப்படுத்தப்பட்ட என்பதை அறிக.

மொழிபெயர்ப்பு

இயல்புநிலை மொழி அமை

இடுகைகள்

நாங்கள் உங்களுக்கு சிறந்த ஆன்லைன் அனுபவத்தை கொடுக்க குக்கீகளை பயன்படுத்த. ஒப்புக்கொண்டவிதத்தில் நீங்கள் ஏற்ப குக்கீகளை பயன்படுத்த ஏற்க எங்கள் தனியுரிமை கொள்கை.