டேக்: வசதிகள்

சமீபத்திய அருகிலுள்ள நண்பர்கள் Facebook இல் இடம்பெறும்

பேஸ்புக் அவர்கள் அருகில் இருக்கும்போது உங்கள் நண்பர் இருப்பிடத்தை கண்டறிய உங்களை அனுமதிக்கும் மீது அருகிலுள்ள நண்பர்கள் இடம்பெறும். You can easily use Nearby Friends feature on Facebook at your smartphone.You can easily track your all Facebook friends real time location at your Smartphone. You can also quickly meet