How to List Ubuntu Network Adapters – Top 5 Commands to Display Ethernet Adapters

Find all the Network Adapters in Linux Ubuntu. Display a list of all installed Ethernet adapters on Ubuntu system. Find out which network adapters you are using in Ubuntu or other Linux systems. Easily find out the manufacturer of the network adapters on your Ubuntu/Linux systems.

You can use the following commands to list Ethernet adapters on a Ubuntu Linux system. These command gives you information about both wired and wireless network adapters.

lshw

The lshw command is used to list hardwares. lshw command extract detailed information on the hardware configuration of the system. It can report exact memory configuration, firmware version, mainboard configuration, CPU version and speed, cache configuration, bus speed, vv.

Open the Terminal and run the following command:

sudo lshw -C network

lshw-command-ubuntu

lspci command

List all PCI device including Ethernet cards (NICs).


lspci
lspci | less
lspci | grep -i eth

lspci-ubuntu-command

ip command

Display or manipulate routing, thiết bị, policy routing and tunnels on Linux operating systems. You can use ip command to list all NICs:


ip link

ip-link-command-ubuntu

ifconfig command

Display or configure a network interface on Linux or Unix like operating systems.


ifconfig
ifconfig eth0

hoặc là


/sbin/ifconfig
/sbin/ifconfig eth0

ifconfig-ubuntu-command

How to List Ubuntu Network Adapters – Top 5 Commands to Display Ethernet Adapters ban đầu được đăng trên Digit nguồn - Công nghệ mới nhất, Dụng cụ & Xúc.

Để lại một trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn những trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách đồng ý bạn chấp nhận việc sử dụng cookie theo chính sách cookie của chúng tôi.